Förtroendemannaregister

Övrigt (16 st)

Namn
Arvika kommuns priskommité
Arvika Näringslivscentrum ek. för.
Gode män, tätort
Gode män, jord- och skogsbruk
Huvudmän i Westra Wermlands Sparbank
Värmlands läns kalkningsförbud
Kommuninvest ekonomisk förening, årsstämmor
Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
Gymnasiesamverkan i Värmland
West Sweden Ideell förening, årsstämmor
Värmlandstrafik, årsstämmor
Region Värmland - Regionfullmäktige
Vårdförbund i Värmland
Kommunalt pensionärsråd
Sveriges Kommuner och Landsting, kongressombud
Kommunalt handikappråd